ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจําปี ต้องตรวจอะไรบ้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจําปีนั้นมีความสำคัญอย่างมากสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550 วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางให้ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน หมายถึง การตรวจสอบ ทดสอบและการตรวจทดสอบ เพื่อศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์และหาข้อมูลสถิติต่างๆ เป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาในด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการผลิต การส่งหรือเพื่อส่ง การจ่ายหรือเพื่อจ่าย การใช้หรือการซ่อมระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

ตามกฎหมายแล้วผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประจำทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นๆ ที่รัฐมนตรีกำหนดในราชกิจจานุเบกษา การตรวจสอบและรับรองดังกล่าวจะต้องจัดให้มีเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

นอกจากนั้นการตรวจสอบระบบไฟฟ้าก็ยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายการตรวจระบบไฟฟ้าของกระทรวงแรงงานด้วย ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและการดำเนินการในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าปี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้มีการกำหนดให้นายจ้างตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทีนี้มาดูกันว่าตรวจสอบระบบไฟฟ้าจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

ตรวจสอบทั่วไป

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยทั่วไปนั้นทำได้ง่ายแต่ผู้ตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้าและป้องกันในขณะตรวจสอบอย่างดีเพราะเวลาการสัมผัสส่วนใดๆ ต้องมั่นใจว่าไม่มีไฟฟ้ารั่วไหล เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าโดยให้ตรวจสอบสายไฟฟ้า เซอร์กิตเบรกเกอร์ ตรวจสอบขั้วต่อหรือจุดต่อสาย การระบายอากาศในห้องไฟฟ้า การระบายอากาศและท่อไอเสียสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงแบตเตอรี่

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมีด้วยกันหลายรายการ เพื่อหาจุดบกพร่อง การเสื่อมสภาพหรือความผิดปกติ ได้แก่ การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ตรวจสอบตู้เมนสวิตช์ แผงย่อย สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ โคมไฟหลอดไฟและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ทำการบันทึกค่าผลการตรวจสอบและทำการวิเคราะห์ผลที่ได้หลังจากการตรวจสอบเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ข้อสำคัญก็คือบางรายการต้องตรวจขณะที่จ่ายไฟฟ้า บางรายการต้องตรวจในขณะดับไฟฟ้าก่อนจึงจะตรวจได้เนื่องจากมีอันตราย ดังนั้น ผู้ที่ทำการตรวจสอบก็จะต้องมีความรู้เรื่องหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นอย่างดีด้วย

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจําปี ถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆ เป็นเรื่องที่บังคับตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีไม่ใช่แค่การทำให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายแต่การทำเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เพราะหากละเลยเรื่องเหล่านี้ไปอาจนำไปสู่การสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นได้