พามาดูขั้นตอนการตรวจสอบเครนที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตรวจสอบเครน

ประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานทดสอบ โดยให้วิศวกรวิชาชีพหรือวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้ดำเนินการและต้องมีการออกเอกสารรายงานการทดสอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น นายจ้างต้องจัดให้มีเอกสารตามที่กฎหมายได้กำหนด วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูขั้นตอนการตรวจสอบเครนที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ให้บริการรับตรวจสอบเครนหรือตรวจสอบปั้นจั่นมากมาย

ขั้นตอนในการตรวจสอบเครน

 • ทำการตรวจสอบระบบต้นกำลัง ตรวจสอบระบบหล่อลื่นเครน ระบบระบายความร้อน ระบบเชื้อเพลิงมอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบต่อกำลังและระบบเบรคเครน
 • ตรวจสอบสภาพโครงสร้างหลักของเคนหรือปั้นจั่น ตรวจสอบรอยเชื่อมสภาพน็อตและการคลายตัว
 • ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของปั้นจั่นตรวจสอบชุด Limit switches การทำงานของชุดควบคุมพิกัดในการยก
 • ตรวจสอบสัญญาณเสียงและไฟแจ้งเตือนปั้นจั่นหรือเครน ความสว่างของไฟแจ้งเตือนและระบบเสียงแจ้งเตือนเพื่อให้ได้ยินชัดเจน
 • ตรวจสอบม้วนรอก สลิงเครน ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง โซ่ ตรวจสอบการชำรุดและการสึกหรอการเสื่อมสภาพต่างๆ

ทดสอบพิกัดการยกโดยใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกที่ปลอดภัย

การตรวจสอบเครนโดยการทดสอบพิกัดการยก น้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบเครนนั้น วิศวกรต้องทดสอบการรับน้ำหนักของเครนหรือปั้นจั่นตามอายุการใช้งาน

ปั้นจั่นใหม่

 • สำหรับปั้นจั่นใหม่ขนาดไม่เกิน 20 ตันให้ทำการทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ต้องไม่เกิน 1.5 เท่า
 • หากมีขนาดมากกว่า 20 ตันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก 5 ตันจากพิกัดกันยกปลอดภัย

ปั้นจั่นใช้งานแล้ว

 • การทดสอบปั้นจั่นใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงที่สุด แต่ต้องไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • ในกรณีที่ปั้นจั่นไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตได้กำหนด วิศวกรจะเป็นผู้กำหนดพิกัดยกในการตรวจสอบแทน

ความถี่ในการตรวจเครน

 • กรณีที่เครนหรือปั้นจั่นใช้ในงานก่อสร้าง ขนาดไม่เกิน 3 ตันให้สอบทุก 6 เดือน  ขนาดมากกว่า 3 ตันให้ทดสอบทุก 3 เดือน
 • หากเป็นปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่นๆ ขนาด 1-3 ตันให้ทดสอบทุก 1 ปี แต่ถ้าขนาด 30-50 ตันให้ทดสอบทุก 6 เดือน กรณีที่เป็นปั้นจั่นมากกว่า 50 ตันให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

การตรวจสอบเครน ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เป็นไปตามประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนการตรวจสอบเครนที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการตรวจสอบปั้นจั่นตามอายุการใช้งาน ความถี่ในการตรวจสอบและการทดสอบพิกัดการยก เชื่อว่าทุกคนคงมีความรู้และเข้าใจมากขึ้น