อบรม จป หัวหน้างาน ราคาแพงไหม เท่าไหร่ อบรมได้ที่ไหน

อบรม จ ป หัวหน้า งาน ราคา

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างานหรือนายจ้างที่ต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน แล้วสงสัยว่าอบรม จป หัวหน้างาน ราคาเท่าไหร่ แพงไหม อบรมที่ไหนดี เลือกสถาบันรับอบรมแบบไหนดี เรามีข้อแนะนำดีๆ มาฝาก เพื่อเป็นคำตอบและเป็นแนวทางให้กับคุณ

ทำไมต้องอบรม จป หัวหน้างาน ก็เพื่อให้ลูกจ้างระดับหัวหน้างานได้มีความรู้ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้สามารถค้นหาอันตรายจากการทำงานได้ จนนำมาสู่การหาแนวทางป้องกัน

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ. 2549 กิจการที่เข้าข่ายบังคับ โดยมีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปต้องจัดให้มี จป หัวหน้างาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะถือได้ว่ามีความผิด พรบ. ด้านความปลอดภัยฯ นายจ้างต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนคนที่จะเป็น จป หัวหน้างานได้นั้นต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน เช่น หัวหน้างาน โฟรแมน Supervisor เป็นต้น ลูกจ้างในระดับหัวหน้างานต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานตามหลักสูตร หรือเคยเป็น จป หัวหน้างานตามประกาศกระทรวง พ.ศ. 2540 อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา หรือคุณสมบัติอื่นๆ

อบรม จป หัวหน้างาน ราคาเท่าไหร่ อบรมได้ที่ไหน ปัจจุบันมีหลายสถาบันรับอบรม จป หัวหน้างานเป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน บางสถาบันรับอบรมทั้งแบบ In-House และ Public  ราคาการอบรมแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ที่แต่ละสถาบัน ส่วนใหญ่ราคาเริ่มต้น 1,xxx ขึ้นไปต่อคน

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน ยุคนี้ ไม่สมัย ไม่ยุ่งยากเพราะมีหลายสถาบันรับอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม หรือ แอปพลิเคชัน ZOOM มีความคมชัดทั้งภาพและเสียงในระดับ Full HD ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แถมยังสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วย ผู้เข้ารับการอบรม จป หัวหน้างานสามารถอบรมได้ง่ายๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ อยู่ที่บ้าน หรือที่ทำงานก็อบรมได้ หลังจากผ่านการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร 12 ชั่วโมง และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้ใบวุฒิบัตรเพื่อยืนยันว่าผ่านการอบรม จป หัวหน้างานเป็นที่เรียบร้อย อบรม จป หัวหน้างาน ราคาเท่าไหร่ อบรมที่ไหนดี หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นคำตอบให้กับคุณได้ หรือเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจเข้ารับอบรม นายจ้างที่ต้องการส่งลูกจ้างระดับหัวหน้างานเข้ารับการอบรมด้วย