อบรม จป หัวหน้างาน ราคาแพงไหม เท่าไหร่ อบรมได้ที่ไหน

อบรม จ ป หัวหน้า งาน ราคา

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างานหรือนายจ้างที่ต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน แล้วสงสัยว่าอบรม จป หัวหน้างาน ราคาเท่าไหร่ แพงไหม อบรมที่ไหนดี เลือกสถาบันรับอบรมแบบไหนดี เรามีข้อแนะนำดีๆ มาฝาก เพื่อเป็นคำตอบและเป็นแนวทางให้กับคุณ ทำไมต้องอบรม จป หัวหน้างาน ก็เพื่อให้ลูกจ้างระดับหัวหน้างานได้มีความรู้ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้สามารถค้นหาอันตรายจากการทำงานได้ จนนำมาสู่การหาแนวทางป้องกัน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ. 2549 กิจการที่เข้าข่ายบังคับ โดยมีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปต้องจัดให้มี จป หัวหน้างาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะถือได้ว่ามีความผิด พรบ. ด้านความปลอดภัยฯ นายจ้างต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนคนที่จะเป็น จป หัวหน้างานได้นั้นต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน เช่น หัวหน้างาน โฟรแมน Supervisor เป็นต้น […]